ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ
Tarih: 7.07.2021| Okunma Sayısı: 2984

 

ARTVİN BAROSU

ADLÎ YARDIM KOMİSYONU

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar.

 

Amaç:

Madde 1.Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğü kullanımında eşitliği sağlamak üzere avukatın ücreti ile yargılama giderlerini karşılama olanağı olmayanların gerekli hukuksal yardımdan veavukatlık hizmetinden yararlandırılmasını sağlamak, hukuk kurallarının egemenliği ve insan haklarına saygının en üst düzeye çıkarılmasını amaçlar.

 

Kapsam:

Madde 2.Bu Yönerge, Avukatlık Kanununun 176-181. maddeleri uyarınca Adli Yardımdan yararlanmak isteyenlere sağlanacak avukatlık hizmetlerinin veriliş usulleri ile avukatlık hizmetlerini sağlayacak avukatların belirlenmesini, verilen hizmetlerin ücretlendirilmesini, denetlenmesini ve işleyişini kapsar.

 

Hukuki Dayanak;

Madde 3. Bu yönerge, 19.03.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 176-181.maddeleri uyarınca adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenleyen TBB Yönetmeliğinin uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.

 

Tanımlar:

Madde4.Bu yönergenin uygulanmasında:

Baro                                                  : Artvin Barosunu,

Yönetim Kurulu                             : Artvin Barosu Yönetim Kurulunu,

Komisyon                                        : Artvin Barosu Adli Yardım Komisyonunu,

Komisyon Başkanı                         : Komisyon Başkanı Yönetim Kurulu Üyesini,

Büro                                                  : Artvin Barosu Adli Yardım Bürosunu,

Görüşmeci                                       :Adli Yardım Bürosunda istem sahipleri ile görüşme yapan komisyon üyesi, temsilci ve temsilci yardımcılarını, 

Personel                                          : Adli Yardım Bürosunda görevli baro çalışanlarını,

Adli Yardım Nöbet Listesi            : Komisyonunca oluşturulacak gönüllü avukat görev listesini,

Görüşmesi Nöbet Listesi              : Komisyonca oluşturulacak görüşmesi nöbet listesini.

Avukat                                             : Adli Yardım Bürosu gönüllü listesinde bulunan avukatları,

İstem Sahibi                                    : Adli Yardım talebinde bulunan kişiyi,

Kanun                                              : Avukatlık Kanununu,

Yönetmelik                                     : T. B. B. Adli Yardım Yönetmeliğini,

Yönerge                                           : Artvin Barosu Adli Yardım Komisyonu Çalışma Yönergesini ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Organlar, Görevler, Sorumluluklar,

Adli Yardım Bürosu:

Madde 4.Artvin Barosu hizmet yerleşkelerinde, Artvin Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek yeterli sayıda gönüllü avukattan oluşan Adli Yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir Adli Yardım Bürosu kuruludur.

Baro Yönetim Kurulu, Adli Yardım Bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi için adli yardım ödeneğinden karşılanmak üzere yeterli mekân, büro donanımı ve personel sağlanır.

Adli Yardım Bürosu ve temsilcileri 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda öngörülen görevler ile ilgili olarak Baro Yönetim Kurulu tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilecek görevleri yerine getirirler.

Adli Yardım Bürosu, temsilcileri ve personeli, işlerini adli yardımdan sorumlu, Baro Yönetim Kurulu Üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde yürütürler.

Baro Yönetim Kurulu, Adli Yardım Komisyonu Başkanının talebi üzerine veya resen komisyon üyelerini görevden alabilir.

Baro, avukat stajyerlerine, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinde eğitim amacıyla geçici süreli görevler verebilir.

Adli Yardım Hizmetleri, oluşturulan komisyon sorumluluğunda Artvin İli ve ilçelerinin İdari sınırları içerisinde Adli Yardım Bürosu ve temsilcilikleri eli ile yürütülür.

 

Temsilciler:

Madde 5. Baro Yönetim Kurulu, baro merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresi ilçede bir avukatıadli yardım bürosu temsilcisi ve gerekli görüldüğünde bir veya birden fazla temsilci yardımcıları görevlendirebilir.

 

Adli Yardım Komisyonu;

Madde 6.Komisyon, Baro Yönetim Kurulunca, sorumlu olarak seçilen Baro Yönetim Kurulu Üyesinin Başkanlığında ve atanmış en az iki en çok on üyenin katılımı ile oluşur.

Komisyonun görev süresi Baro Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

Baro Yönetim Kurulu, Adli Yardım Komisyonunun üye sayısını arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

Komisyon,  ayda en az birkez toplanır.

Toplantı ve karar yeter sayısı komisyon üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu iki oy olarak hesaplanır.

Komisyon Başkanı, yapılacak toplantılara, toplantı yeter sayısına dâhil olmamak ve oy kullanmamak kaydıyla eğitim ve danışma amacıyla dilediği kadar baro üyesi avukatı toplantıya davet edebilir.

Komisyon, başkanının veya komisyon üyelerinden birinin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

Baro Başkanı dilediği toplantıya katılabilir, katılırsa başkanlık eder.

Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla, telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

Komisyon kararlara karşı avukatın 10 gün içerisinde Baro Başkanına itiraz hakkı vardır. Barobaşkanı7 gün içinde karar verir; bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği takdirde itiraz reddedilmiş sayılır.

Adli Yardım Komisyonu Başkanı;

Madde 7.Baro Yönetim Kurulu ile komisyon arasında koordinasyon sağlayan ve komisyona başkanlık eden Baro Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

Başkanın Görev ve Yetkileri;

Madde 8.Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

Komisyona başkanlık etmek ve gündemini belirlemek,

Komisyon ve büro arasındaki bilgi alışverişini sağlamak, olağan işlerin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak,

Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları komisyona aktarmak,

Adli Yardım Ödeneğine ilişkin Baro Saymanı ile sürekli iletişim içinde olmak, komisyona ödenek durumu ile ilgili düzenli bilgi vermek,

Avukatların mesleki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda büroda yapılacak çalışmaları denetlemek,

Komisyon çalışmalarında verimli olmadıkları ve büro çalışmalarını aksattıkları tespit edilen komisyon üyelerinin görevden alınması veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan komisyon üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi hususlarını ekli rapor ile Yönetim Kuruluna sunmaktır.

 

Adli Yardım Komisyonun Görevleri;

Madde 9.Komisyon aşağıda yazılı görevleri yerine getirir:

Komisyon toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmek ve adli yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak,

 

Avukatların ücret taleplerini inceleyerek karara bağlamak,

Yargılama giderleri ile masrafların adli yardım ödeneğinden karşılanması için Baro Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak ve uygun bulunan yargılama giderleri ile masrafların ödenmesini sağlamak,

Avukat görevlendirme taleplerinin avukatlar arasında dengeli olarak dağılımı için alınması gereken önlemleri almak,

Kanun, yönetmelik ve yönergede yer alan hususlara aykırı davranışta bulunan avukatların ücretlerinin ödenmemesini Yönetim Kuruluna önermek ve hukuk ve meslek kurallarına aykırı davranan avukatlar hakkında yönerge gereği yaptırımların uygulanmasını önermek,

Hukuka, avukatlık meslek kurallarına ve yönergeye aykırı davranan avukat ve görüşmeci hakkında dosya üzerinde inceleme yapmak, görevlendirilecek üye aracılığı ile araştırma ve görüşme yapmak, gerekli raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu'na sunmak,

Avukatlara verilecek Meslek İçi Eğitim Seminerleri için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak,

Adli Yardım Sistem Bilgilendirmesi çalışmalarını avukatlara düzenli olarak sunmak, Yürürlükteki kanunların, özellikle Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere ve Evrensel Hukuk Kurallarına uygun hale getirilmesi için gerekli yazılı ve görsel çalışmaları yapmak,

Baroda görev yapan diğer merkez ve komisyonlar ile irtibatlı olarak çalışarak Adli Yardım çalışmalarının tanıtımında faaliyet göstermek,

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan temsilciliklerin çalışmalarını denetlemek, temsilcilikler tarafından alınan adli yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak,

 

Görev alan avukattan gerektiği takdirde takip ettiği dosyası hakkında rapor talep etmek,

Adli yardım bürosundaki bilgisayar programının işlerliği ve yapılandırılması konusunda çalışmalar yapmak ve bu konuda personelin eğitimini sağlamak,

Artvin merkez ve ilçelerine yönelik görev alacak gönüllü avukat nöbet listesini oluşturmak,

 

Büroda çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilebilmesi için çalışmalar yapmak ve önlemler almak ve Yönetim Kuruluna komisyon ve büro faaliyetleri hakkında rapor vermek,

Adli yardım ödenek gelir ve giderlerinin takibini yapmak, ödenek payı tahsilâtlarının doğru şekilde hesaplanmasını sağlamak ve denetlemek, ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek,

Gerekli görülmesi halinde, adli yardım başvuruları ile ilgili olarak avukatlardan veya Baronun diğer merkez veya komisyonlarından görüş ve öneri almak,

Avukatların kadın ve çocuk istismarı konularında özel eğitim alması için eğitim programları düzenlemek,  iki aylık ve yılsonu raporlarını düzenleyip Baro Yönetim Kuruluna sunmaktır.

 

Komisyon Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları; 

Madde 10. Komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır.

Üyeler, olağan ve olağanüstü toplantılara katılırlar, 

Görüşmeci olarak Büroda çalışırlar,

Büro içi eğitim çalışmalarına katılırlar, 

İvedi hallerde Başkanın vereceği görevleri yerine getirirler, 

Komisyon tarafından belirlenen gün ve saatlerde ve belirlenen yerlerde görüşmeci avukat olarak gelen talepleri kayıt altına alırlar,

Kayıt altına aldığı taleplere ilişkin dosyayı hazırlar ve komisyon toplantısına katılarak dosyayla ilgili olarak bilgilendirirler.

Ayrıca, bu yönergenin 9.maddesinde ki görev ve sorumlulukları birlikte yerine getirmek.

 

Adli Yardım Büro Personeli;

Madde 11.

Büroda, Baro Yönetim Kurulu tarafından istihdam edilen yeterli sayıda personel görev yapar. Büro Personeli, Yönetim Kurulunun sorumluluğunda ve denetiminde çalışır.

Büro personeli Komisyon ve Başkanı tarafından verilen görevleri de yerine getirir.

 

Büro Personelinin görevleri:

Madde 12. Büro personelinin görevleri şunlardır.

Komisyon tarafından alınan kararlarla ilgili yazışmaları yapmak,

Adli Yardım nöbet listelerinin duyurulmasını sağlamak,

Adli Yardım Bürosu defter ve kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

Yapılan başvuruları komisyona sunmak,

İstek sahiplerinin başvurularına ilişkin evrakları dosya haline getirmek ve muhafazasını sağlamak,

Ücret ödenmesine karar verilen evrakları tahsilâta ilişkin evraklarını hazırlamak,

Komisyonu tarafından belirlenecek kararları Adli Yardım panosunda duyurmak, istatistik verileri ve bilgileri hazırlamak,

Aksaklık ve gereksinimleri Komisyonuna bildirmek,

 

Görüşmeci Üye;

Madde 13.

Adli Yardımdan yararlanmak üzere talepte bulunanlar ile ön görüşme yapan, talebi alan ve değerlendirerek bu konuda komisyona görüş bildiren baroya kayıtlı, aktif çalışan meslekte 5 kıdem yılını doldurmamış serbest avukattır.

 

Görev ve Sorumlulukları;

Madde 14. Adli Yardım hizmetinden yararlanmak için başvuru yapan istem sahibi ile görüşme kapsamında incelenmesi gerekli dosya ve belgeleri inceleyerek komisyona rapor sunar,

Görüşmeci, istem sahibinin dosyasında ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi için doğrudan veya istem sahibi ile yeniden görüşme yapılması gerekirse doğrudan görev alır,

İstem sahibi ile dosya için görevlendirilen avukat arasında çıkan uyuşmazlıkları inceler, uyuşmazlıklar ile ilgili görüşmeleri yapar, sonucu rapor halinde komisyona sunar,

Görüşmeci, aldığı dosyanın raportörüdür, dosyanın tamamlanması aşamasına kadar, dosyaya gelen tüm bilgi ve belgelerin komisyona sunulmasından sorumludur.

Görüşmeci avukatlar yaptıkları görüşme ve hazırladıkları rapor için her bir başvuruda bir kez olmak üzere emek ve mesailerine karşı Avukatlı Asgari Ücret Tarifesinde Sulh Hukuk Mahkemeleri için belirlenmiş vekâlet ücretinin 1/10 oranında ve serbest meslek makbuzu karşılığında ücret ödenir.   

 

Nöbetçi Görüşmeci Avukat Listesi;

Adli Yardım hizmetlerinde görev alacak görüşmeci avukatlar listesi Komisyonca oluşturulur.

Görüşmeci avukat nöbet listeleri ilçelere göre ayrı tutulabilir. Ayrı tutulması halinde avukat sadece bir ilçenin listesinde bulunabilir. 

Nöbet listesine alınmak için meslekte ki kıdemin 5 yılın altında olması şartı aranır. Meslekte 5 kıdem yılını dolduran avukatın görevi sona erer. Stajını bitirip mesleğe başlayan ve eğitim semineri almış avukata sıralamada öncelik tanınır, listede ilk sırayı alır.  

Kendisine dosya tevdi edilecek görüşmeci avukata bu durum telefon aracılığı ile bildirilir.

 

Nöbet Listesi, Gönüllü Avukatlar;

Madde 15. Adli Yardım hizmetlerinde görev alacak gönüllü avukatlar listesi Komisyonca oluşturulur.

Nöbet listeleri ilçelere göre ayrı tutulabilir. Ayrı tutulması halinde avukat sadece bir ilçenin listesinde bulunabilir. 

Nöbet listesine alınmak için kıdem şartı aranmaz, stajını bitirip mesleğe başlayan ve sertifikasını almış avukata sıralamada öncelik tanınır, listede ilk sırayı alır.

Kendisine dosya tevdi edilen avukata bu durum mail grubu aracılığı ile tebliğ edilir.

Geçerli mail adresini bildirerek mail grubuna katılan gönüllü nöbet listesinde ki avukatın mail yoluyla yapılan tebligatları öğrendiği kabul edilir.

Nöbet listesinde ki avukatın kendisine yapılan tebliğden itibaren on gün içinde ilgili dosyayı geçerli mazereti olmaksızın Bürodan tutanak karşılığı almaması halinde dosya kendisinden sonra gelen avukata tevdii edilir.

Dosyayı geçerli bir mazerete dayandırmadan reddeden veya almayan avukatın nöbet sırası listenin sonuna getirilir.

Görev alamamasını geçerli bir mazerete dayandıran avukat, komisyona sunacağı dilekçe ile en fazla bir ay süre ile kendisinin aranmamasını isteyebilir. Heyet raporunca belgelendirilen hastalık ve doktor raporu ile belgelendirilen hamilelik durumunda bir aylık süre en çok altı ay olarak uygulanır. Bu avukatlar en geç bu süreler sonunda listelere ayrıldıkları sıraya geri dönerler, ayrıca yazılı başvuruya gerekyoktur.

Nöbet sistemi, Komisyon Başkanının gözetiminde Büro personelince yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birinci Kısım

Başvurusu, Görevlendirme.

Başvuru;

Madde 16.Adli Yardım Başvuruları, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında, baronun adli yardım bürosuna veya temsilciliklerine yapılır.

Başvurularda adli yardım başvuru formu doldurulur, gerekli imzalar alınır.

Büro, istem sahibinden gerekli olan bilgi ve belgeleri ister, görüşmeci üye aracılığı ile uygun bulacağı araştırmayı yapar, komisyona rapor verir.

İstem sahibi görüşmeci tarafından istenen sair belgeleri de temin etmekle yükümlüdür.

İstem sahibi tarafından getirilen bilgi ve belgelerin yetersiz olduğu kanaatine varılırsa başvuru bekleyen işlemlere alınır. Görüşmeci, istem sahibinin eksikliklerini tamamlanması için makul bir süre tayin etmek sureti ile imzasını alır ve yerine getirmediği takdirde adli yardım isteğinden vazgeçmiş sayılacağı konusunda uyarıda bulunur. Bu bilgi ve belgeler temin edilinceye dek başvuru askıda kalır.

Beklemenin hak kaybına yol açacağı durumlarda veya sosyal hizmet içerikli taleplerde belgelerin tamamlanması beklenmeksizin, görüşmeci tarafından adli yardım hizmeti verilmesine karar verilebilir ve istemciye avukat ataması yapılır.

Eksiksiz olarak tamamlanan dosyalar izleyen komisyon toplantısında görüşülmek üzere büro tarafından esas defterine kaydedilir, kayıt altına alınır ve bilgisayar ortamına aktarılır.

Komisyon tarafından alınan kararlar, Başkan veya büro personelince karar defterine yazılır.

Adli yardım isteminin reddi halinde, istemde bulunan kararın tebliği tarihinden sonra 10 gün içinde yazılı veya sözlü olarak Baro Başkanına başvurabilir. Baro Başkanı yedi gün içinde karar verir ve bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği takdirde istem reddedilmiş sayılır.

Adli yardım görevi serbest ve gönüllü çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esaslarına göre verilir. Yönergenin 20.maddesinde ki haller saklıdır.

 

Başvuruda İstenecek Bilgi ve Belgeler;

Madde 17.Başvuruda bulundurulması gerekeli belgeler; 

Kimlik Belgesi fotokopisi,

Tapu Sicil Kayıt Belgesi,

Trafik Tescil Belgesi,

Yoksulluk belgesi veya SOYBİS belgesi,

İşin gereğine göre istenecek sair belgelerdir.

 

Madde 18.Adli yardım isteminin kabulü halinde durum bir tutanakla tespit edilir.

Yazıları hazırlanır, hazırlanan yazıların gündem ve kararlara uygunluğu Başkan tarafından onaylanır. Tebliği uygun görülen yazılara sistem çıkış numarası verilir ve ilgilisine tebliğ edilir.

Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanan başvurular değerlendirilmek üzere işleme konulur.

Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular yapılmamış sayılır. İstem sahibinin Büroya verdiği belgeler istenildiği takdirde bir tutanak düzenlenerek kendisine teslim edilir.İstem sahibinden alınan teslim tutanağı, teslim tutanakları klasörüne takılır.

Eksiklikleri süresinde tamamlanmayan başvurular, istem sahibi tarafından belgelerin iadesi konusunda bir istem olmadığı takdirde, başvuru tarihinden itibaren altı ay geçmesi ile imha edilir.

Adli Yardım talebinden vazgeçilmesi, Adli Yardım talebi konusu dava, icra takibi vs. tamamlanmış olması ve sair nedenle işlemden kaldırılan dosyalar, işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 5 yılın geçmesiyle imha edilir.

İmha işlemi Komisyon Başkanı denetiminde Adli Yardım Bürosu personelince gerçekleştirilir. Bu işlemden önce komisyon yılda en az bir kez tarama çalışmasını gerçekleştirir. İmha tutanağı Komisyon Başkanı tarafından imzalanır ve imha edilen başvurular klasörüne kaldırılır.

İstem sahipleri ile görüşme görüşmeci üyeleri tarafından yapılır. Görüşmeci; istem sahibinin ekonomik durumu ve istem konusu işlemin hukuki yarar koşulunu taşıyıp taşımadığını bildirir. Görüşmeci, bu konudaki görüşünü, görüşme formunun sonuna gerekçeleriyle birlikte yazarak ilk toplantıda komisyona sunar.

Ekonomik ve hukuki yararın var olup olmadığı ve dolayısıyla istem sahibinin Adli Yardım hizmetinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına komisyonca karar verilir.

İstem sahibine gönderilen adli yardım isteğinin kabulüne dair yazılarda tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde görevlendirilen avukata başvurarak vekâletname çıkarması aksi halde adli yardım hizmetinden vazgeçmiş sayılacağı konuları ihtar edilir.

 

İvedi Görevlendirmeler;

Madde 19.Görevlendirme sürecinin beklenmesi istem sahibinin hakkının ortadan kalkmasına neden olacak ya da giderilmesi imkânsız zararlar doğuracak nitelikte ise ivedi görevlendirme yapılır.

Başvuru sahibinin vekâletname giderlerini karşılayamayacak durumda olmasının görüşmeci avukat tarafından tespiti halinde vekâletname masrafının Adli Yardım ödeneğinden avans olarak karşılanmasına karar verir.

Adli Yardım ödeneğinden karşılanma kararı verildiğinde, durum istem sahibine ve görevlendirilen avukata bildirilir. Avukat avansı aldıktan sonra vekâletname suretini ve noterlik makbuzunu ibraz ederek avansı en geç 2 gün içinde kapatır.

İvedi görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirilen avukata durum telefon, faks, elektronik posta, internet vb. iletişim vasıtaları ile bildirilir,

İvedi görevlendirme yazısı gereği iş veya işlemlere derhal başlanması istenir, durum ayrıca yazı ile iletilir.

İstem sahibi için gerekli randevu alınarak doğrudan avukat ile avukatın bürosunda görüşmesi sağlanır.

İvedi görevlendirme yazısı, personel tarafından görüşmeci denetiminde hazırlanır. Baro Başkanı tarafından veya yokluğunda Yardımcıları tarafından imzalanır.

İvedi görevlendirme yazısının tebliği sadece bildirici niteliktedir. Avukatın görev ve sorumluluğu ivedi görevlendirmenin kendisine telefon ile bildirimi ile başlar. Avukat, istem sahibi ile görevlendirildiği tarihte görüşme yapmak ve 2 gün içinde görevlendirmenin gereklerini ifa etmek zorundadır.

 

 

İvedi görevlendirmelerde avukat, işe başladığına dair belgelerini ücret isteği eşliğinde 2 gün içinde büroya sunar.

İvedi görevlendirme yapılan dosya, komisyon toplantısına alınır, yapılan ivedi görevlendirme komisyon tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

İvedi Görevlendirme sonrasında yapılan komisyon incelemesinde istem sahibinin, hukuki ve ekonomik durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilir ise, avukatın ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak üzere, görevlendirme derhal geri alınır, taahhütname gereği işlem yapılmak üzere dosya Yönetim Kurulu'na sunulur.

 

İstismara İlişkin Görevlendirmeler;

Madde 20.Çocuk istismarına ilişkin istemlerde, istismara maruz kalan kişinin bizzat müracaatı aranmaz. Küçüğün, kural olarak ekonomik yoksunluğu varsayılarak ayrıca ekonomik araştırma yapılmaz.

Kadın ve Çocuk istismarına ilişkin görevlendirmeler yönergenin 19. maddesi gereğince ivedi görevlendirme kapsamındadır. Bu konudaki görevlendirmeler listeye kayıtlı avukatlar arasından öncelikle kadının ve çocuğun istismarı konusunda özel eğitim sertifikası olan avukata verilir.

Sertifikalı avukat yoksa sıraya göre yapılır.

Sistemde aktif olarak kayıtlı olup da bu eğitimi almış avukatlar ayrı bir listede tutulabilir. Bu listenin tutulması halinde, kadın ve çocuk istismarına ilişkin konulardaki görevlendirmeler listede kayıtlı olan avukatlar arasından sıra esasına göre yapılır.

Kadın ve çocuk istismarı konusunda özel eğitim yapılana kadar bu konudaki görevlendirmeler genel usule göre yapılır. Ancak konunun önemi ve ihtisas gerektirmesi dikkate alınarak komisyon başkanının onayı alınarak Çocuk Hakları Komisyonu ve Kadın Hakları Komisyonunda görevli ve nöbet listesinde kayıtlı avukatlar arasından sıra sistemine göre görevlendirme yapılabilir. Bu tür özellikli ivedi görevlendirmeler incelenmek üzere derhal komisyon başkanına bildirilir.

Gerekli görülen zorunlu hallerde,  Baro Yönetim Kurulu bu yönerge hükümlerine bağlı olmaksızın 1136 Sayılı Avukatlık Yasası ve ilgili diğer yasalar uyarınca gerekli gördüğü konularda görev listeleri oluşturabilir ya da tek tek görevlendirmeler yapabilir. Bu listelerde yer alan avukatların ya da görev verilecek avukatların gönüllü avukat olma ya da listelerde yer alma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu kararında bu tür görevlendirmelerin gerekçesi açıklanır.

 

Görevlendirme Yöntemi;

Madde 21.

Büro, Avukatlar arasında görev dağıtımını aşağıda yazılı olduğu şekilde yapar.

Avukat, Büro tarafından belirlenmiş hukuk alanlarından hangisinde ya da hangilerinde çalışmak istediğini bildirir dilekçesi ile listesinegirer.

Adli Yardım Bürosuna müracaat eden meslek içi eğitim seminerlerine katılarak sertifika alan ve sistemde kendisini aktif hale getiren avukatlar görevlendirilir.

Avukat sistemde aktif hale geldiğinde, listenin sonuna eklenir.

Avukata, görevlendirildiği bilgisi, Büro tarafından avukatın vereceği adres, telefonlar, faks, elektronik posta, vb. iletişim vasıtaları aracılığı ile bildirilir. Bildirime ilişkin kayıt büro tarafından tutulur.

Avukat, iletişim bilgilerindeki değişikliği Adli Yardım Bürosuna derhal iletmesi zorunludur.

 

Avukata görevlendirme sonrasında büroya bildirdiği iletişim bilgileri ve araçları (adres, telefon, faks, e-posta) ile ulaşılamaz ise yapılan görevlendirme geri alınır ve avukat hakkında sistemden geçici olarak çıkarma yaptırımı uygulanır.

Görevlendirme yazısının tebliğinden sonra görevi iade eden Avukat hakkında yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

 

İkinci Kısım

Avukat, Büro, İstem Sahibi İlişkileri.

 

Avukatların Yükümlülükleri;

Madde 22.Avukatlar,Büro tarafından oluşturulan listelerde yer alarak kendilerine verilen görevleri ve tüm işlemleri sonuna kadar şahsen yerine getirirler.

Kendilerine verilen bu görevlere ilişkin işlemlere dair istem sahibinden alacakları vekâletnameye başkaca bir avukatı dâhil edemezler.

Yapılan görevlendirme sonrasında işe başladıklarını, belgeleri ile birlikte yedi gün içerisinde Büro'ya bildirirler. İvedi görevlendirmelerde bu süre 2gündür.

Davanın karara bağlanması, istinaf veya temyiz incelemesi sonucu, istem sahibinin almaya hak kazandığı maddi kazanımlar hakkında Büro'ya düzenli olarak bilgi verir.

İstem sahibi ile yapılan ilk görüşmede; istem sahibinin Büroya verdiği bilgi ve belgeler ile çelişkili bir bilgi veya belgeye ulaşmaları durumunda işlemlere başlamadan Büroya bilgi verirler.

Yapılan görevlendirme sonrasında, istem sahibi tarafından Büroya verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki yararın kalmaması durumunda, durumu bildirir bir rapor hazırlayarak Komisyona sunarlar.

İstem sahibinin ekonomik durumundaki değişiklikleri ve kanaatlerini, mahkemelerce yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırmalarına ilişkin raporları Büroya derhal bildirirler.

Görevleri haricinde, bağlantı bulunsa bile Bürodan ek görev almadan başka iş veya işlem yapamazlar.

Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte adres, telefon, faks numaralarını, elektronik posta adreslerini Büroya verirler.

İşlemlerebaşlamadanönce,menfaatvarsaHMKkapsamındaAdliMüzaherettalebindebulunurlar.

İstem sahibi yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda ise avukat adli müzaheret isteminde bulunur. Adli müzaheret isteği asıl dava ile birlikte öne sürülür.

Bağımsız olarak değişik iş kaleminden yapılan adli müzaheret isteklerine ayrıca ücret ödenmeyecektir.

Adli müzaheretli olarak açılan davada peşin harç ödenmeyecek olup, bunun dışındaki başvuru harcı, vekâlet harcı, dosya ve davetiye masrafları istem sahibi tarafından karşılanacaktır. Bahse konu masraflar karşılanamıyorsa, bu durum avukat tarafından tutanak altına alınarak Adli Yardım Fonundan karşılanması talebiyle Adli Yardım Bürosuna bildirilir.

Hak kaybına uğranması yakın tehlike arz eden durumlarda ve ivedi hallerde başvurucu harcı, vekâlet harcı, dosya ve davetiye masrafları karşılanamıyorsa, görüşme tutanağında kayıt altına alınması şartıyla avukat tarafından karşılanabilecek ve avukat sarf ettiği bu masrafı, Adli Yardım Fonundan karşılanmasını talep edebilecektir.

Görevlendirme konusu iş ile bağlantılı başka iş ve işlemlerinin yapılması için istem sahibinin yazılı talimatını alarak Büroya bilgi verirler.

 

Gerekli gördüğü hallerde komisyon, istem sahibinin bizzat başvurusunu isteyecek ve görüşme yapmak suretiyle ek yetki isteği hakkında karar verilebilecektir.

Komisyon tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışmaları ve Eğitim Çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

Avukat, adli yardım ihtiyaçlısı ile ücret sözleşmesi yapamaz, yargılama gideri dışında masraftalepedemez.İstemsahibindenalınanmasraflarailişkinbelgedüzenlenerekbirörneğini imzası karşılığında ilgilisine teslim edilir ve alınan masraf avansı hakkında komisyona bilgi verilmesi zorunludur.

Görevlendirilen avukat, görevlendirildiği iş ile ilgili olarak başka bir avukata yetki veremez, zorunlu hallerde yetki verilmesi gerekiyorsa Baro Başkanından yazılı izin almalıdır.

Avukatlar, talepleri hakkındaki komisyon kararlarını tebliği beklemeksizin talep tarihini izleyen hafta içerisinde Adli Yardım Bürosundan öğrenmekle ve icrai bir konu varsa yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

Görevin Sona Ermesi;

Madde 23.Avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer:

Kanun ve meslek kurallarında çekilme halini doğuran nedenlerin ortaya çıkması durumunda,

Komisyon kararı ile yapılan görevlendirme gereği açılan davaların kesinleşmesi, yapılan adli yardım gideri ve vekâlet ücretinin karşı taraftan alınması için yapılan takiplerin infazı, infaz edilemeyen dosyalarda ise alınacak geçici aciz belgesinin sunulmasıyla, 

İstem sahibinin adli yardım isteğinden vazgeçmesi halinde,

Görevin, komisyon kararına dayalı olarak sona erdirildiği durumlarda, avukatın işi takip yükümlülüğü kanun kapsamında belirlenen süreler çerçevesinde devam eder.

İstem sahibinin, yönetmelik ve yönerge kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda,

Avukatın başvurusu üzerine komisyon kararıyla,

Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, avukatın başvurusu üzerine komisyon kararı ile avukatın görevi sona erer. Haklı sebebin takdiri komisyona aittir.

Haklı nedenler olmaksızın görevini iade etmek isteyen avukatın görevi, aldığı ücretin iki katını baroya ödemek suretiyle sona erdirilir.

Avukat, işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekilmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde o işin tarifede belirtilen ücretini baroya ödeyerek görevinden çekilebilir.

Adli Yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamadığı tespit edilen avukatın görevi sonlandırılır, aldığı ücretin iki katı istenir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle görevi sona ermediği halde, mesleğin bırakılması, adres ve tüm iletişim bilgilerinin değişmesi veya bağlı bulunduğu Baronun değişmesi hallerinde bu durumu komisyona bildirmeyen avukatlardan kendisine ödenen ücretin iadesi istenir.

 

Üçüncü Kısım

Ücretler, Talep, Kesintiler.

 

Ücret;

Madde 24.Görevlendirmeye konu iş için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde gösterilen ücret Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde ödenir.

 

Aynı iş için birden fazla avukatın görevlendirilmesi halinde, aynı ücret her birine ayrı ayrı ödenir.

Ücretin, kural olarak ödenek durumuna göre işe başlanılan tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi esastır.

Yargıtay’da, Bölge Adliye Mahkemelerinde veya Bölge İdare Mahkemelerinde görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankara'ya veya Bölge Mahkemesinin bulunduğu ile gidiş-geliş ücreti ödenir. Adli yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde Ankara veya Bölge Mahkemesinin bulunduğu il barosundan görevlendirilecek avukat aracılığı ile duruşma takip edilebilir.

Ödenecek yol ücreti, 400 kilometreden daha yakın (400 kilometre dâhil) mesafeler için otobüs veya birinci sınıf tren bileti; 400 kilometreden daha uzun mesafeler için ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya birinci sınıf tren bileti ile kullanılan ulaşım aracının kalkış ve varış istasyonları ile ev, işyeri veya hizmetin verileceği kurum arasındaki transfer için yapılan mutat giderlerini kapsar.

Avukatın özel aracı ile seyahat etmesi gibi durumlarda ödenecek ücret mutat ulaşım araçlarına göre belirlenir. Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz.

Avukat, açılan davalarda anlaşma yoluna gidilmesi halinde adli yardımdan ödenmiş olan vekâlet ücreti ve yargılama harç ve giderlerinden vazgeçemez, feragat edemez.  

Avukat tarafından, yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen bilgi ve belgeler ile görevlendirmenin hukuki yarardan yoksun olduğu sonucuna varılması durumunda, durum rapor ile komisyona bildirilir. Sunulan rapor komisyon tarafından değerlendirilerek, işin niteliğine göre avukata yazılı danışma ücreti ödenebilir.

 

Kesintiler;

Madde 25.Avukatlık Yasasının 180/e maddesi hükmü gereği avukata ödenecek ücretten %10 yasal kesinti yapılarak Baro Adli Yardım hesabına yatırılır.

Dava da haklı çıkan adli yardımdan yararlanan kişinin avukat ücretinden başka yararlandığı kısmın %5’i kesilir.

Adli Yardımdan ücret hak eden avukata ödeme tarihinde muaccel olmuş Baro aidat borcu varsa alacağı ücretten kesilir.

 

Ücret Ödeme Esasları;

Madde 26.Büro tarafından görevlendirilen avukat, yönerge gereği ücret talep etmeye işe başlamakla hak kazanır.

Ücret talebi avukat tarafından, işe başlandığını gösterir belge örneklerinin eklendiği dilekçe ile Büro'ya yapılır.

Ücretin ödenmesine Komisyon karar verir. Komisyon kararı ile Baroya gönderilen ücret talepleri hesabın müsait olması halinde üç iş günü içerisinde ödenir. Ödeme yöntemi Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ödeme kararı bilgisayara kaydedilir. Ücret alacak avukat baroya serbest meslek makbuzu düzenler.

Avukat tarafından düzenlenen serbest meslek makbuzları ödeme yapılmak üzere banka ödeme listesi ile birlikte baro muhasebe servisine gönderilir.

Adli Yardım ödeneğinin yeterli veya olmaması, baro hesabının yeterli olması ve hesaplar arasında geri iade şartıyla Baro Yönetim Kurulunca alınacak kararla ödeme yapılabilir.

 

 

Ücret Talep Eden Avukat Tarafından Verilecek Belgeler;

Madde 27.Avukat tarafından;

İstem sahibi ile yaptığı Görüşme Tutanağı.

Dava dilekçesi/Esasa ilişkin beyan dilekçesi.

Tevzi Makbuzu.

Harç Makbuzu.

Derdest dosyalarda, İşe Başlandığını Gösterir Havaleli Dilekçe örneği/duruşma tutanağı, icra dosyalarında onaylı ödeme emri.

İşin kapsamı gereği gerekli belgeler.

Ücret talebini içeren bir dilekçe ekinde veya Adli Yardım Bürosundaki ücret talep formları doldurulmak suretiyle Büroya teslim edilir.

 

Dördüncü Kısım

Giderler, Yargılama Giderleri.

 

Giderler/Yargılama Giderleri;

Madde 28. Yargılama giderlerinin istem sahibi tarafından karşılanması esastır.

Yargılama giderlerinin istem sahibince karşılanamaması halinde avukatın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde Adli Müzaheret talebinde bulunması zorunludur.

Adli Müzaheret talebinin reddi durumunda, avukat tarafından, istem sahibinin yargılama giderlerini karşılayamayacağına ilişkin kesin kanaati ile birlikte yazılı olarak, yargılama giderlerinin adli yardım ödeneğinden karşılanması talep edilir.

Talep, komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonca, istem sahibinin yargılama giderlerini karşılayamayacağı kanaatine varılması durumunda, Yönetim Kuruluna, istem sahibinin yargılama giderlerinin adli yardım ödeneğinden karşılanması için öneride bulunur.

Hak kaybına uğranması yakın tehlike arz eden durumlarda ve ivedi hallerde görüşmeci avukatın masraf kalemlerini sınırlaması kaydı ile avukatın adli müzaheret talebi ve/veya bu talebin reddine ilişkin karar aranmaksızın yargılama giderlerinin adli yardım ödeneğinden karşılanmasına karar verilebilir.

Olağanüstü durumlar için; avukat tarafından talepte bulunulması halinde Adli Yardım Komisyon Başkanın yada yokluğunda komisyon üyelerinden birinin imzası ile masrafların derhal adli yardım ödeneğinden karşılanması mümkündür. Bu ödeme avans niteliğinde olup, dosya ivedilikle Yönetim Kuruluna tevdi edilir.

İstem sahibinin yargılama giderlerine ilişkin talebinin adli yardım ödeneğinden karşılanmasının uygun olup olmadığına Yönetim Kurulu karar verir.

Zorunlu yol giderleri ve masrafların Adli Yardım Ödeneğinden karşılanmasına karar verildikten sonra avukat, gider miktarını ve giderin dayanağı belgeleri içerir bir dilekçe ile Büroya tekrar başvurur. Komisyon incelemesinden geçen talep, ödeme miktarının onaylanması için Yönetim Kurulu'na sunulur.

Ödeme miktarının onaylanması sonrasında avukatın ismi ilk banka ödeme listesine eklenir ve Baro muhasebe servisine bildirilir.

 

Beşinci Kısım

Ücret Ödenmeyecek Haller,Rücu.

 

Madde 29.Aşağıdaki hallerde ücret ödenmez.

Büro tarafından yapılan görevlendirmeler dışında istem sahibinin başkaca iş ve işlemlerinden kaynaklı ücretler,

Yapılan görevlendirme ile bağlantılı ve ilişkili bulunsa bile, komisyondan ek yetki almaksızın başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuki işlemler yapılarak istenen ücretler,

Ücretini almaksızın haklı nedenlerle görevi iade eden avukatların ücretleri,

Komisyon kararına rağmen, görevlendirme kapsamında yapılan genişletilmiş araştırmalar sonrasında görevlendirmeye konu iş ve işlem nedeni ile hukuki yararın kalmamasına rağmen; durum hakkında Büroya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış gibi hareket ederek işlem yapan avukatların ücretleri,

Sadece yargılama giderini ve vekâlet ücretini içeren ilamların tahsili amacıyla yapılan icra takibinden kaynaklı ücretler,

Avukatın tevkil vermesi ancak Baro Başkanlığı'nın iznine bağlı olup, bu izni almaksızın işlem yaparak ücret talep etmesi durumunda,

İşin mahiyeti gereği tekrarlanarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde, ilk yapılan işe dair ücret ödenir. Devam eden iş ve işlemlere dair ayrıca ücret ödenmez. Ancak, özen yükümlülüğü kapsamında gerekli işlemlerin yapılması avukatın yükümlülüğüdür.

Görevsiz mahkemede dava açılması halinde avukata hizmeti sunup davayı sonuçlandırdığı mahkemeye dair vekâlet ücreti takdir edilir. Buna göre, avukatın alacağı fark kendisine ödenir veya fazla ödeme halinde bu miktar avukat tarafından derhal ödenek hesabına iade edilir.

Avukatın şahsına verilen görevlere ilişkin işlemlere dair, istem sahibinden alacakları vekâletnameye başkaca bir avukatı dâhil eden avukata ücret ödenmez.   

 

İstem Sahibine Rücu;

Madde 30.İstem sahibinin Büroya vermiş oldukları bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının tespiti durumunda avukatın görevi komisyon kararı ile sona erdirilir. Bu durumda, yönerge kapsamında istem sahibinden alınan taahhütname gereğince; avukata ödenen ücretin iki katı tutarı ve adli yardım fonundan karşılanan giderler istem sahibine rücu edilir. Rücu edilecek ücretler komisyon tarafından Yönetim Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Birinci Kısım

Yaptırımlar.

 

Madde 31.Verilen görevin her aşamasında gerekli yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden; kanun, yönetmelik ve yönerge ile belirlenen kurallara aykırı davranan, komisyon veya Yönetim Kurulu kararlarına uymayan avukatlar hakkında, Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve Yönergede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve Yönergede belirtilen cezaların uygulanmasına karşı ilgili avukatın kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Baro Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. Yönetim Kurulu itirazı ilk toplantıda gündeme alır, eksiklik yoksa karara bağlar. Verilen karar kesindir. 

 

İhtar;

Madde 32.

Aşağıdaki hallerde Avukat, hatası nedeni ile ve hatası belirtilerek ihtar edilir.

Yapılan görevlendirme sonrasında işe başlanıldığının, belgeleri ile birlikte, yedigün içerisinde, ivedi görevlendirmelerde iki gün içerisinde Büroya bildirilmemesi durumunda,

İşlemlere başlarken, menfaat gerektiriyorsa, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında adli müzaheret talebinde bulunulmaması durumunda,

Davanın karara bağlanması, istinaf ve temyiz incelemesi sonucu hakkında büroya 30 gün içerisinde bilgi verilmemesi durumunda,

Avukatın tevkil/yetki belgesi vermesi zorunluluk arz ettiği hallerde izin almaksızın işlem yapması halinde,

Avukatın özen borcuna aykırı davranışı sureti ile şahsi kusuruyla görevsiz mahkemede dava açması durumunda,

Her bir ihmal için bir ihtar gönderilir.

Avukat son ihtar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ikinci kez ihtarı gerektirecek bir duruma sebebiyet vermesi halinde ihtar yerine sistemden geçici olarak çıkarma müeyyidesi uygulanır.

 

Sistemden Geçici Olarak Çıkarma;

Madde 33.Avukatın sistemden geçici olarak çıkarılacağı haller şunlardır:

Görevinifasıesnasındadosyanıntakipedilmemesi,sürüncemedebırakılmasıdurumlarında,

Yapılan görüşme sonrasında istem sahibi tarafından Büroya verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki yarar kalmamasına rağmen Büroya bilgi vermeyerek işlemlere başlanması durumunda,

İstem sahibinin ekonomik durumuna ilişkin değişikliklerin ve kanaatlerin Büroya derhal bildirilmemesi ve/veya yapılan görevlendirme sonucunda istem sahibinin almaya hak kazandığı ve/veya aldığı maddi kazanımlar hakkında büroya bilgi verilmemesi durumunda,

Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışmaları ve zorunlu Eğitim Çalışmalarına katılmamaları durumunda,

Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte adres ve telefon numaralarını Büroya bildirmeyen,

Yönergenin32.maddesikapsamındabiryıliçerisindeikincikezihtarıgerektirecekbirduruma sebebiyet verilmesi halinde,

Hem merkez ve hem de ilçeler listesine kayıtlı olan, aidiyet alanı dışında görevlendirme yapılması halinde görevi iade etmeyen,

İstem sahibinin adli yardımdan yararlanmaya hakkı olmadığının, gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiğinin anlaşılmasına rağmen durumu Büroya bildirmeyen avukat,

Daha önce alınmış bir işin ücretini mükerrer olarak talep eden avukat,

Kendilerine verilen görevleri şahsen yerine getirmeyen ve bu görevlere dair istemciden alınan vekâletnameye başka bir avukatı dâhil eden avukat.

Görevlendirildiği işle ilgili olarak altı ayda bir Komisyona rapor vermemek,

Avukat sistemden altı ay süre kadar geçici olarak çıkartılır. Sistemden geçici çıkarılmayı gerektiren yukarıda sayılan hallerden birden fazlasının bir arada bulunması söz konusu olduğunda, her hal için ayrı sistemden geçici çıkarılma yaptırımı uygulanır ve yaptırımlar birbirini takip eder.

Sistemden geçici olarak çıkartılan ve yaptırımları yerine getiren avukat yeniden müracaat edinceye kadar listeye alınmaz.

 

Sistemden Kesin Olarak Çıkarılma;

Madde 34.Avukatın sistemden kesin olarak çıkarılacağı haller şunlardır:

Almış olduğu görevi, Kanun, Yönetmelik ve Meslek Kurallarına uygun olmaksızın yapan,istem sahibi ve meslektaşları ile ilişkilerinde Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına aykırı davranan, İstem Sahibi ile Avukatlık sözleşmesi yapan veya Avukatlık ücreti talep ettiği saptanan veya herhangi bir ad altında haksız menfaat temin ettiği tespit edilen avukat,

Adli Yardım Komisyonu tarafından istenen raporları, bilgi ve belgeleri verilen ikinci yazılı önele rağmen sunmayan avukat,

Yanıltıcı belge ve bilgilerle hak kazanmadığı bir ücretin ödenmesini talep eden ya da daha önce alınmış bir işin ücretini mükerrer olarak talep etmeyi alışkanlık haline getiren avukat,

Kendisine sehven yapılan bir ödemeyi makul bir süre içerisinde Büroya bildirmeyen veya sehven yapılan ödemenin iadesi kendisinden yazılı olarak istendiği halde iade etmeyen avukat,

Sistemden kesin olarak çıkartılır, gerektiği hallerde avukat hakkında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmek üzere dosya Yönetim Kuruluna sevk edilir.

Kesin olarak çıkartılan avukat yeniden müracaat etse dahi sisteme alınmaz. Listeden silinmeyi gerektiren adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen ücretin iki katı faiziyle birlikte geri alınır.

İkinci Kısım

Meslek İçi Eğitimler.

 

Madde 36.Avukatlar, uygulamada birlik, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacı ile öğretici nitelikte olan sistem bilgilendirme çalışmaları ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek eğitim amaçlı çalışmalara katılırlar. Sistem bilgilendirme çalışmalarının kapsamı, süresi ve yılda kaç kez düzenleneceği komisyon tarafından belirlenir.

Adli Yardım Sisteminde görev almak isteyen avukatların,  komisyona müracaat ile Meslek İçi Eğitim Seminerlerine katılarak sertifika alması zorunludur. Sertifika alan avukatlar listeye pasif olarak kaydedilir. Yazılı başvuruları halinde sistemde aktif hale getirilirler.

Komisyon, meslek içi eğitim seminerlerinden birine katılarak sertifika almış avukatların tamamının düzenlenecek herhangi bir eğitim çalışmasına katılımını zorunlu tutabilir. Zorunlu tutulan meslek içi eğitim çalışmasına katılmayan avukatların kaydı listeden silinir. Bu halde, daha önce alınmış olan meslek içi eğitim çalışması ve sertifika, avukat için bir kazanılmış hak oluşturmaz.

Meslek içi eğitimin usul ve esasları ile verimli ve etkili katılımın sağlanması için uygulanacak tedbirler, komisyon tarafından Yönetim Kurulu'na önerilir Yönetim Kurulunun kararıyla uygulanır.

Üçüncü Kısım

Son Hükümler.

 

Bu Yönergede Hüküm Bulunmaması Hali;

Madde 37.Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu, TBB Adli Yardım Yönetmeliği ve yürürlüğe girmesi halinde Artvin Barosu Merkez, Kurul ve Komisyonlar Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük;

Madde 38. Bu yönerge, Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021tarih ve 2021/35sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme;

Madde 39.Bu Yönerge hükümleri Artvin Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.


18.07.2024
AV. AYLA VARAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.